Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι» είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες μόλις ολοκληρώσουν το πρόγραμμα λαμβάνουν την βεβαίωση συμμετοχής καθώς και την πιστοποίηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της πιστοποίησης είναι η απόλυτη ολοκλήρωση του προγράμματος.